Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

PL / SQL Trigger

Trigger

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

Xử lý ngoại lệ PL / SQL Xử lý ngoại lệ
Hoàn thành