Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

Xử lý ngoại lệ PL / SQL

Xử lý ngoại lệ

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

PL/SQL Cursor Con trỏ
Hoàn thành
PL / SQL Trigger Trigger