Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

Câu lệnh điều khiển trong PL/SQL

Câu lệnh if

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

PL/SQL Hằng số PL / SQL
Hoàn thành
Câu lệnh điều khiển trong PL/SQL Câu lệnh Case