NET Framework & C#

.NET là một Framework để phát triển các ứng dụng phần mềm. Nó được thiết kế và phát triển bởi Microsoft và phiên bản beta đầu tiên được phát hành vào năm 2000. Nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho web, Windows, điện thoại. Hơn nữa, nó cung cấp một loạt các chức năng và hỗ trợ. Framework này chứa một số lượng lớn các thư viện lớp được gọi là Thư viện Lớp Framework (FCL). Các chương trình phần mềm được viết bằng .NET được thực thi trong môi trường thực thi, được gọi là CLR (Common Language Runtime). Đây là những phần cốt lõi và thiết yếu của .NET framework. Framework này cung cấp các dịch vụ khác nhau như quản lý bộ nhớ, mạng, bảo mật, quản lý bộ nhớ và an toàn kiểu. .Net Framework hỗ trợ hơn 60 ngôn ngữ lập trình như C #, F #, VB.NET, J #, VC ++, JScript.NET, APL, COBOL, Perl, Oberon, ML, Pascal, Eiffel, Smalltalk, Python, Cobra, ADA, Vân vân. Sau đây là Ngăn xếp Framework công tác .NET hiển thị các mô-đun và thành phần của Framework công tác. .NET Framework bao gồm bốn thành phần chính:

  1. Thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR)
  2. Thư viện lớp Framework (FCL),
  3. Ngôn ngữ cốt lõi (WinForms, ASP.NET và ADO.NET), và
  4. Các mô-đun khác (WCF, WPF, WF, Card Space, LINQ, Entity Framework, Parallel LINQ, Task Parallel Library, v.v.)

Nền tảng NET

CLR (Common Language Runtime)

Nó là một công cụ thực thi chương trình tải và thực thi chương trình. Nó chuyển đổi chương trình thành mã gốc. Nó hoạt động như một giao diện giữa Framework và hệ điều hành. Nó xử lý ngoại lệ, quản lý bộ nhớ và thu gom rác. Hơn nữa, nó cung cấp bảo mật, an toàn kiểu, khả năng tương tác và tính linh hoạt. Dưới đây là danh sách các thành phần CLR:

Net Common Language Runtime

FCL (Framework Class Library)

Nó là một thư viện tiêu chuẩn, là một tập hợp của hàng nghìn lớp và được sử dụng để xây dựng một ứng dụng. BCL (Thư viện lớp cơ sở) là cốt lõi của FCL và cung cấp các chức năng cơ bản. Thư viện lớp cơ sở Net Framework

WinForms

Windows Forms là một công nghệ ứng dụng khách thông minh dành cho .NET Framework, một tập hợp các thư viện được quản lý giúp đơn giản hóa các tác vụ ứng dụng phổ biến như đọc và ghi vào hệ thống tệp.

ASP.NET

ASP.NET là một Framework công tác web được thiết kế và phát triển bởi Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển các trang web, ứng dụng web và dịch vụ web. Nó cung cấp sự tích hợp tuyệt vời của HTML, CSS và JavaScript. Nó được phát hành lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2002.

ADO.NET

ADO.NET là một mô-đun của .Net Framework, được sử dụng để thiết lập kết nối giữa ứng dụng và nguồn dữ liệu. Các nguồn dữ liệu có thể là SQL Server và XML. ADO .NET bao gồm các lớp có thể được sử dụng để kết nối, truy xuất, chèn và xóa dữ liệu.

WPF (Windows Presentation Foundation)

Windows Presentation Foundation (WPF) là một hệ thống con đồ họa của Microsoft để hiển thị giao diện người dùng trong các ứng dụng dựa trên Windows. WPF, trước đây được gọi là “Avalon”, ban đầu được phát hành như một phần của .NET Framework 3.0 vào năm 2006. WPF sử dụng DirectX.

WCF (Windows Communication Foundation)

Nó là một khuôn khổ để xây dựng các ứng dụng hướng dịch vụ. Sử dụng WCF, bạn có thể gửi dữ liệu dưới dạng tin nhắn không đồng bộ từ điểm cuối dịch vụ này đến điểm cuối dịch vụ khác.

WF (Workflow Foundation)

Windows Workflow Foundation (WF) là một công nghệ của Microsoft cung cấp một API, một công cụ quy trình làm việc trong quy trình và một trình thiết kế có thể lưu trữ lại để triển khai các quy trình chạy dài như quy trình làm việc trong các ứng dụng .NET.

LINQ (Language Integrated Query)

Nó là một ngôn ngữ truy vấn, được giới thiệu trong .NET 3.5 framework. Nó được sử dụng để thực hiện truy vấn nguồn dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình C # hoặc Visual Basics.

Entity Framework

Nó là một Framework mã nguồn mở dựa trên ORM được sử dụng để làm việc với cơ sở dữ liệu sử dụng các đối tượng .NET. Nó loại bỏ rất nhiều nỗ lực của các nhà phát triển để xử lý cơ sở dữ liệu. Đây là công nghệ được khuyến nghị của Microsoft để xử lý cơ sở dữ liệu.

Parallel LINQ

LINQ song song hoặc PLINQ là một triển khai song song của LINQ cho các đối tượng. Nó kết hợp sự đơn giản và dễ đọc của LINQ và cung cấp sức mạnh của lập trình song song. Nó có thể cải thiện và cung cấp tốc độ nhanh chóng để thực thi truy vấn LINQ bằng cách sử dụng tất cả các khả năng có sẵn của máy tính. Ngoài các tính năng và thư viện trên, .NET bao gồm các API và Mô hình khác để cải thiện và nâng cao Framework công tác .NET. Trong năm 2015, các thư viện Task song song và Task song đã được thêm vào. Trong .NET 4.5, một mô hình không đồng bộ dựa trên tác vụ đã được thêm vào.

.Net Framework

1
Giới thiệu .Net Framework
2
.NET Common Language Runtime (CLR)
3
Thư viện class .Net Framework

C #

1
Giới thiệu
2
Java và C #
3
Lịch sử của C#
4
Các tính năng của C #
5
Ví dụ về C #
6
Biến trong C #
7
Các kiểu dữ liệu trong C #
8
Toán tử trong C #
9
Từ khóa trong C #

Câu lệnh điều khiển trong C #

1
Câu lệnh if-else
2
Câu lệnh switch
3
Vòng lặp for
4
Vòng lặp while
5
Vòng lặp do-while
6
Câu lệnh break
7
Câu lệnh continue
8
Câu lệnh goto
9
Chú thích

Hàm trong C #

1
Hàm
2
Gọi theo giá trị
3
Gọi theo tham chiếu
4
Tham số ra

Mảng trong C #

1
Mảng
2
Truyền mảng cho hàm
3
Mảng đa chiều
4
Mảng răng cưa
5
Từ khóa params
6
Class Array
7
Đối số dòng lệnh

Object và Class trong C #

1
Object và class
2
Constructor
3
Destructor
4
Từ khóa this
5
Từ khóa static
6
Static class
7
static constructor
8
Structs
9
Enum

Properties trong C #

1
Properties

Kế thừa trong C#

1
Kế thừa
2
Aggregation (HAS-A Relationship)

Tính đa hình trong C #

1
Nạp chồng phương thức
2
Ghi đè phương thức
3
Từ khóa base
4
Tính đa hình
5
Từ khóa sealed

Trừu tượng trong C #

1
Class abstract
2
Interface

Namespaces trong C#

1
Namespaces
2
Access Modifier / Specifier
3
Đóng gói

Chuỗi trong C#

1
Strings

Xử lý ngoại lệ trong C #

1
Xử lý ngoại lệ
2
Try/catch
3
Từ khóa finally
4
Các ngoại lệ do người dùng định nghĩa
5
Checked và Unchecked
6
Class SystemException

File IO trong C#

1
FileStream
2
StreamWriter
3
StreamReader
4
TextWriter
5
TextReader
6
BinaryWriter
7
BinaryReader
8
StringWriter
9
StringReader
10
FileInfo
11
DirectoryInfo
12
Serialization
13
Deserialization
14
System.IO

Collections trong C #

1
Collections
2
List
3
HashSet
4
SortedSet
5
Stack
6
Queue
7
LinkedList
8
Dictionary
9
SortedDictionary
10
SortedList

Generics trong C #

1
Generics

Delegates trong C #

1
Delegates

Reflection trong C #

1
Reflection

Các hàm ẩn danh trong C #

1
Các hàm ẩn danh

Đa luồng trong C #

1
Đa luồng
2
Vòng đời của luồng
3
Class thread
4
Ví dụ về luông main()
5
phương thức static
6
Phương thức Sleep()
7
Phương thức Abort()
8
Phương thức Join ()
9
Tên luồng
10
Mức độ ưu tiên của luồng
11
Đồng bộ luồng

Misc trong C #

1
Sự kiện
2
Biểu thức chính quy
3
Date time
4
Casting
5
ListBox
5
5 trong số 5
1 Đánh giá của

Chi Tiết Đánh Giá

Sao 5
1
Sao 4
0
Sao 3
0
Sao 2
0
Sao 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show hơn
Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Thêm vào danh sách ưa Thích
Đã đăng ký: 2 sinh viên,
Bài giảng: 105
Cấp: Mới bắt đầu

Lưu trữ

Thời gian làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Tìm kiếm trên google

NET Framework & C#
Giá:
Miễn phí