Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Aurora là gì?

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

Dịch vụ cơ sở dữ liệu DynamoDB là gì?
Hoàn thành
Dịch vụ cơ sở dữ liệu Redshift là gì?