Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

AWS Route53 DNS là gì?
Hoàn thành
Dịch vụ cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu phi quan hệ là gì?