Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

AWS Route53

DNS là gì?

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

EC2 - Backbone of AWS Bash Script là gì?
Hoàn thành
Dịch vụ cơ sở dữ liệu Dịch vụ cơ sở dữ liệu