Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

EC2 - Backbone of AWS

Tạo một phiên bản EC2

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

EC2 - Backbone of AWS EBS là gì?
Hoàn thành
EC2 - Backbone of AWS Khối lượng EBS