Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

Dịch vụ lưu trữ

Các lớp lưu trữ AWS

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

Dịch vụ lưu trữ Tạo S3 Bucket
Hoàn thành
Dịch vụ lưu trữ Phiên bản