Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

Dịch vụ lưu trữ

AWS S3

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

AWS IAM Tạo vai trò IAM
Hoàn thành
Dịch vụ lưu trữ Các khái niệm về Amazon S3