Khóa học này tuyệt vời phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần khóa học

AWS IAM

Các trường hợp sử dụng vai trò IAM

Bài học bị khóa. Vui lòng Mua khóa học để tiếp tục.

AWS IAM Vai trò là gì?
Hoàn thành
AWS IAM Tạo vai trò IAM